Miljö och etik har alltid varit viktiga frågor för oss

arne-glas
-Alla våra leverantörer bevakar mycket noga hur leverantörerna behandlar sina anställda samt frågor som berör miljön.

 

Tilllsammans med Qim så har vi tagit fram miljöledningssystem, kvalitetsledningssystem och ledningssystem för arbetsmiljö som uppfyller ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 samt gällande lagar och föreskrifter i världen.

Vi är också anslutna till:

Print

Utskrift

fti_logo

 

Code of Conduct

Leverantörerna har ett ansvar att försäkra sig om att de egna verksamheterna och leverantörernas verksamheter respekterar olika länders rättsliga bestämmelser, såväl som internationella organisationers syn på grundläggande rättigheter. Koncernens sociala uppförandekod, Code of Conduct, tillämpas på alla fabriker som är involverade i tillverkningen av leverantörernas produkter. Eftersom leverantörerna är medveten om att de lagar och kulturella villkor som fabriker världen över arbetar under varierar, definierar denna Code of Conduct grundläggande krav som alla fabriker måste följa för att tillåtas bedriva handel med våra leverantörer.

Code of Conduct är en överenskommelse som koncernens leverantörer förbinder sig att efterleva. Den föreskriver bland annat att leverantören måste följa rättsliga bestämmelser och ger våra leverantörer full tillgång till fabriker och uppgifter för att kunna utvärdera hur leverantören följer reglerna. Code of Conduct innehåller vidare bland annat förbud mot barnarbete och diskriminering, krav på grundläggande arbetsförhållanden, rätten att fritt organisera fackföreningar, bestämmelser om minimilön och övertidsbetalning, samt arbetstidsbegränsningar.

Direkthandel

Våra leverantörers inköpsstrategi bygger på att köpa direkt från tillverkaren via koncernens inköpskontor. Kvalitetskontrollanter och Code of Conduct-personal från koncernen finns på plats i fabrikerna, vilket är en förutsättning för att man ska kunna skapa ett effektivt hanteringssystem för miljöarbete och Code of Conduct. Trots att ett av de grundläggande kraven på en leverantör är fullständig tillgång och insyn kan detta ibland vara svårt att åstadkomma eftersom produktionskedjan innehåller så många olika steg.

1. LAGLIGA KRAV

Vi förväntar oss att leverantörer i sin verksamhet har kännedom om och som ett minimikrav följer den nationella lagstiftningen i de länder där de bedriver verksamhet. Skulle något av Arne Bloms krav på något sätt motsäga den nationella lagen, skall lagen alltid ha företräde. Däremot inskränker sig Arne Blom krav inte alltid till de krav som ställs i den nationella lagstiftningen.

2. ARBETSMILJÖ

Anställda ska erbjudas en säker och hälsosam arbetsmiljö.

2.1. HÄLSA OCH SÄKERHET

Leverantörer ska som ett minimikrav följa tillämpliga lagar och bestämmelser beträffande arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Vi begär också av våra leverantörer att arbetarnas hälsa och säkerhet prioriteras, och förväntar oss att ändamålsenliga skydd används, att använd utrustning och byggnader är säkra och att farliga substanser och farligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

2.2. BOSTÄDER

Om leverantören tillhandahåller bostäder för anställda ska dessa vara säkra och hygieniska samt erbjuda tillfredsställande personlig integritet.

3. ARBETSVILLKOR

Arne Blom kräver att leverantörer respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och att anställda behandlas i enlighet med ILO:s Deklaration om Grundläggande Principer och Rättigheter i arbetet (1998).

3.1. DISKRIMINERING

Arne Blom värdesätter och respekterar olika kulturell bakgrund och tradition. Anställda ska bedömas och behandlas på grundval av individens förmåga och kvalifikationer att utföra arbetet, inte på grundval av personliga karaktärsdrag eller övertygelse.

3.2. TVÅNGSARBETE

Tvångsarbete, ofrivilligt eller oavlönat arbete accepteras inte i någon form. Detta inkluderar avtal under tvångsmässiga förhållanden och illegal arbetskraft. Ingen person får kvarhållas i arbete under någon tid, mot dennes vilja.

3.3. DICIPLINÄRA ÅTGÄRDER

Anställda ska behandlas med respekt och värdighet. Ingen anställd får under några omständigheter utsättas för kroppslig bestraffning eller andra former av fysisk, sexuell, psykologisk straffåtgärd, trakasserier eller tvång. Avdrag i lön får inte göras som disciplinär påföljd, om detta inte regleras i kollektivavtal eller är godkänt enligt lag.

3.4. BARNARBETE

FN:s konvention om Barns Rättigheter (1989) och ILO:s konvention om Minimiålder för tillträde till arbete (nr 138, 1973), samt konventionen om Förbud mot och omedelbara åtgärder för avskaffande av de värsta formerna av barnarbete (nr 182,1999), är riktlinjer för all verksamhet som sker i företagets namn. Ingen person får anställas under åldern för att ha genomfört obligatorisk skolgång eller vara under 15 år (undantag 14 år i de länder som avses i artikel 2.4 i ILO:s konvention nr 138). Om barn i arbete påträffas hos en leverantör som tillverkar på uppdrag av Arne Blom begär vi att åtgärder vidtas för att rätta till problemet, som inte förvärrar barnets sociala situation. Om brister fortfarande finns efter att detta har påtalats ska leverantören bytas ut.

I länder där lagen tillåter lärlingsverksamhet för barn mellan 12 och 15 år, accepterar Arne Blom att barn i den åldern arbetar några timmar per dag. Dock får den totala dagliga tiden som spenderas på skola och arbete inte överstiga sju timmar, ILO konvention nr 33. Leverantören/tillverkaren måste kunna bevisa att arbetet inte inverkar på barnets skolgång, att det är begränsat till ett fåtal timmar per dag, att arbetet är lätt och tydligt inriktat på träning och att barnet ersätts för sitt arbete. Om Arne Blom har några som helst skäl att misstänka att dessa krav inte uppfylls, kommer Arne Blom inte att acceptera lärlingsverksamhet hos våra tillverkande samarbetspartners.

Särskild rekommendation till våra tillverkande samarbetspartners: Arne Blom anser att i enlighet med FN:s konvention om Barns Rättigheter är man ett barn tills man fyllt 18 år. Arne Blom rekommenderar därför sina leverantörer att se till att personal i åldern 15 till 18 år behandlas med hänsyn till detta. Begränsningar för arbetstid och övertid bör göras med särskild hänsyn till arbetarnas låga ålder.

3.5. LÖNER OCH ARBETSTIDER

Leverantörer ska tillämpa arbetstider och betala löner och övertidsersättning minst i enlighet med nationella lagar och avtal, eller enligt normen inom den lokala industrin såtillvida denna överstiger lagar och avtal.. Anställda har rätt att få ett anställningskontrakt.

3.6. FÖRENINGSFRIHET OCH RÄTTEN TILL KOLLEKTIV LÖNEFÖRHANDLING

Anställda ska ha frihet att utöva sin lagliga rätt att vara medlem i, organisera eller arbeta för organisationer som representerar deras intressen som anställda.

Leverantörer ska inte utsätta arbetstagare för hot eller trakasserier, eller på annat sätt inskränka eller blanda sig i anställdas lagliga och fredliga utövande av sina rättigheter. Leverantörer ska respektera anställdas rätt till kollektiv löneförhandling.

3.7. ALKOHOL OCH DROGER

En förutsättning för en god och säker arbetsmiljö är att arbetsplatsen är alkohol- och drogfri. Leverantörer ska se till att alkohol och droger inte brukas under arbetstid.

4. MILJÖ

Arne Blom bedriver ett aktivt arbete för att kontinuerligt minska företagets direkta och indirekta miljöpåverkan.

Leverantörer förväntas verka i linje med Arne Bloms miljöpolicy. Leverantörer ska därför känna till och följa krav enligt nationell lagstiftning, förordningar och branschstandard. Det innefattar att ha kunskap om och kontroll över sin miljöpåverkan, samt att fortlöpande arbeta med förbättrande miljöåtgärder i sin verksamhet.

Leverantörer ska som ett minimikrav ha en säker hantering av farliga substanser och avfall.

5. TILLÄMPNING OCH UPPFÖLJNING

Arne Bloms ledning är ansvarig för att arbetet kring uppförandekoden är en kontinuerlig process och för att dokumentera och kommunicera hur vi själva och våra leverantörer uppfyller kraven.

Arne Blom strävar efter långsiktiga relationer med gemensam utveckling. Vi tror på en aktiv dialog och samarbete med leverantörer för att komma överens om realistiska handlingsplaner vid varje enskilt fall av avvikelse, utan att göra avkall på våra långsiktiga mål.

5.1. TILLÄMPNING

Medarbetare som ansvarar för inköp av produkter och tjänster inom Arne Blom ska se till att uppförandekoden är känd av och finns hos berörda leverantörer.

5.2. UPPFÖLJNING

Våra inköpare har ansvaret för att stödja och följa upp leverantörer och tillverkare. Eventuella avvikelser ska rapporteras, åtgärdas och följas upp. Arne Blom förbehåller sig rätten att genomföra oanmäld kontroll och uppföljning av varje leverantör och tillverkare, i förekommande fall med hjälp av en oberoende tredje part för att försäkra oss om efterlevnad av vår uppförandekod.

Om en leverantör eller tillverkare inte genomför fastställda förbättringar inom överenskommen tidsperiod, trots att påtalande skett och åtgärdsplan överenskommits, kommer Arne Blom att avbryta samarbetet.